'Van Zorg naar Participatie' in IJmond

gepubliceerd: 11-05-2012

De vier IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen besloten vorig jaar samen te werken bij de invoering van de functie AWBZ-begeleiding naar de Wmo. Via het regionale project ‘Van Zorg naar Participatie’ dat door de Provincie Noord-Holland wordt gesubsidieerd, willen ze een soepele overgang bereiken en met name inzetten op de maatschappelijke participatie van burgers die vanaf 2013 AWBZ-begeleiding nodig hebben.

'Van Zorg naar Participatie' in IJmond

foto: iStock

Lees hier onder het verslag van de startbijeenkomst op 26 april 2012.

Diverse partijen

De startbijeenkomst was er speciaal voor maatschappelijke instellingen zorg en welzijn maar ook voor vrijwilligersorganisaties en vertegenwoordigers van cliëntondersteuners.

Start
Claudia de Jong, regionaal projectleider van dit traject, trapte af in een volle zaal in het theater in Beverwijk. Het was dezelfde dag waarop duidelijk werd dat het kabinet met de nipte steun van de ChristenUnie, D66 en GroenLinks toch een begroting aan Brussel kon presenteren, al was de inhoud van het pakket die middag nog niet duidelijk. 'We doen maar even alsof alles bij het oude blijft en de invoeringsdatum voor de AWBZ-begeleiding blijft staan', aldus Claudia.

 


 

Uitgaan van kansen en mogelijkheden
Via een uitgebreide presentatie werden de ongeveer vijftig belangstellenden geïnformeerd over de visie, uitgangspunten en doelen van het traject ‘Van zorg naar participatie’.

Claudia: 'We willen vooral uitgaan van wat burgers nog wel kunnen en vooral eerst op zoek naar de mogelijke oplossingen van problemen binnen het eigen netwerk van de cliënt. Als die mogelijkheden zijn uitgeput, zal allereerst gekeken moeten worden naar de mogelijke inzet van collectieve voorzieningen. Pas als dat niet lukt, komen individuele voorzieningen in aanmerking.'

Hiermee gaf ze ook aan dat de bakens Welzijn Nieuwe Stijl en de principes van De Kanteling aan de basis liggen van dit traject.

Grote operatie

Dat de vier gemeenten op regionaal niveau de handen ineenslaan - zo zegt Claudia  - 'mag geen wonder heten, want het gaat hier om een grote operatie'. In de IJmond-gemeenten zijn momenteel 1.546 cliënten met een AWBZ-indicatie voor extramurale begeleiding en daarnaast nog 149 cliënten met een indicatie door Bureau Jeugdzorg.

'Al staat deze laatste transitie hier niet centraal, toch is het goed naar alle cijfers te kijken, want er is natuurlijk een overlap in doelgroepen. Wat extra lastig is, is dat we nu nog niet weten hoeveel cliënten straks hun indicatie houden, welke nieuwe groepen er bij komen en hoeveel geld de gemeenten krijgen om die begeleiding uit te voeren.' (Claudia de Jong)

Verkenning
Het is inmiddels duidelijk dat er binnen de Wmo meer moet gebeuren voor minder geld.

'We moeten efficiënt opereren en vanuit de AWBZ-begeleiding ook verbinding maken met de andere transities (zoals Jeugdzorg en de Wet Werk naar Vermogen) die in een later stadium gepland zijn. Het is daarom nodig samen te werken en te zoeken naar slimme oplossingen, zoals het beter gebruikmaken van accommodaties en het maken van afspraken over vroegsignalering en preventie. Ook het maken van concrete resultaatafspraken is nodig', aldus Claudia.

Uit een onlangs gehouden inventarisatie onder maatschappelijke instellingen bleek dat er in het IJmond-gebied al meer dan vijftig aanbieders zorg en welzijn zijn. Daarnaast zijn er nog vele pgb-houders van wie de identiteit niet bekend is en waarmee het dus lastig is om mee in gesprek te gaan.

'Het is dus een hele operatie om alle problemen, wensen en mogelijkheden goed in kaart te brengen.' (Claudia)

Zoektocht: hoe?
Op veel manieren werd duidelijk dat de gemeenten gezamenlijk aan een zoektocht zijn begonnen. Want al heb je doelen en de uitgangspunten helder geformuleerd en is ook duidelijk dat je elkaar als gemeenten en instellingen nodig hebt, toch is het antwoord op de vraag hoe de gemeenten het gaan aanpakken nog niet een, twee, drie te geven.

Politiek
Zo zijn er nog vele moties door de Kamer ingediend die om een antwoord vragen (o.a. over het pgb). Met het vallen van het kabinet en nieuwe verkiezingen voor de deur lijkt veel weer op losse schroeven te staan. Zo bestaat de kans dat het wetsvoorstel, bedoeld om de Wmo te wijzigen, controversieel wordt verklaard. Dat kan tot gevolg hebben dat de invoering van deze decentralisatie vertraagd wordt.

Onzeker
Menig instelling die die middag antwoord probeerde te krijgen op de hoe-vraag en haar zorg uitte over vele kwetsbare doelgroepen als zorgwekkende zorgmijders en gezinnen met multiproblematiek (bij wie de inzet van Eigen Kracht nu eenmaal beperkt is) werd dan ook met een 'dat-weten-we-helaas-nog-niet'-antwoord naar huis gestuurd.

'Zeker jammer, maar het is niet anders: er zijn immers nog vele onzekerheden die opgelost moeten worden, voordat we op volle vaart vooruit kunnen.' (Monique Engelsma uit Beverwijk, één van de  panelleden)

'Wel staat voorop dat gemeenten een compensatieplicht hebben. Dit betekent dat, als alle mogelijkheden zijn uitgeput, mensen die het echt nodig hebben uiteraard niet in de kou komen te staan”, zo stelde Harry Verheul, beleidsambtenaar uit Velsen, de aanwezigen enigszins gerust: 'Al gaan we wel op zoek naar de goedkoopst mogelijke compensatie optie.'

Stappen
Binnen het traject staat de komende periode een aantal stappen aangekondigd die de uitwerking van dit traject handen en voeten moeten geven. Het opstellen van een implementatie- en communicatieplan is het eerste wat de komende periode hoog op de agenda staat. In deze plannen wordt onder meer zichtbaar op welke wijze de gemeenten samen de inkoop van zorg en welzijn gaan aanpakken en hoe de indicatiestelling er uit gaat zien.

Dit najaar zal in elke gemeente de Wmo-verordening worden vastgesteld. De IJmond-gemeenten streven er naar om de criteria voor voorzieningen gelijkluidend te laten zijn, al is er sprake van lokale beleidsvrijheid om daarvan af te kunnen wijken. Door de aanwezige instellingen werd hier met enige zorg op gereageerd.

'De aanbieders kunnen in principe in alle gemeenten met andere criteria te maken krijgen. Hoe is dat nog aan burgers uit te leggen?' (een van de vertegenwoordigers van de maatschappelijke instellingen)

Oproep: van zoektocht naar vindtocht!
De aanwezigen panelleden uit de vier gemeenten en de projectleider Claudia deden aan alle organisaties een oproep om te participeren in dit traject en hun zorgen, maar ook mogelijke oplossingen kenbaar te maken.

'Het goed samen optrekken, is in dit stadium van het traject van groot belang. We hebben elkaar de komende tijd hard nodig, want er zijn vele uitdagingen te overwinnen. Met zijn allen kunnen we van de zoektocht een vindtocht maken', sloot Claudia de bijeenkomst af.

Door: Carla Kolner, Kennismakelaar

Suggesties
Impressieverslag Conferentie Regionale Sociale Agenda's Impressieverslag Conferentie Regionale Sociale Agenda's

De woorden ‘samenwerken’ en ‘anders denken’ vallen regelmatig tijdens de provinciale ...

'Samen voor elkaar' in Haarlem 'Samen voor elkaar' in Haarlem

De komende jaren gaat er veel veranderen in de ondersteuning en reïntegratie van Haarlemmers. ...

Wijkorganisaties in Zaanstad denken mee over nieuwe rol Wijkorganisaties in Zaanstad denken mee over nieuwe rol

"Niet langer burgers betrekken bij beleid, maar beleid bij de burgers, de noodzakelijke volgende ...

Brainstormsessie 'Informele zorg in de buurt' Brainstormsessie 'Informele zorg in de buurt'

Op donderdag 21 juni verzorgt het ministerie van VWS met DSP-groep in het kader van 'Wmo in de ...

Bushaltes in Laren beter toegankelijk Bushaltes in Laren beter toegankelijk

Binnenkort gaat de gemeente Laren 19 haltes van de buslijnen 108 en 109 aanpassen. Doel van de ...

meer ...
Nieuwsbrief
Opdrachtgever

Provincie Noord-Holland

Beheer

dsp

Persoonlijke hulpmiddelen